Regulamin

I. Słowniczek

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hurtownik– firma posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prowadząca działalność gospodarczą,  uprawniona do sprzedaży zakupionych książek w Sklepie.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem www.niedajsieumrzec.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy przeznaczony do odtworzenia za pomocą urządzenia elektronicznego.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.niedajsieumrzec.pl

Sprzedawca – M3 Invest Sławomir Lis ul. Sokolnickiego 43 (05-090) Raszyn NIP: 9590729208

Strona Produktu – pojedyncza strona Sklepu, zawierająca informację o poszczególnym produkcie.

Towar/Produkt – książka lub plik cyfrowy sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach zamieszczone są na Stronie Produktu.
 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 4. adres pocztowy: M3 Invest Sławomir Lis ul. Sokolnickiego 43 (05-090) Raszyn.
 5. niedajsieumrzec@gmail.com:
 6. telefon: 501 111 205

 

III. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

IV. Składanie zamówień

Klienci mogą składać zamówienia przez stronę internetową www.niedajsieumrec.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Klient musi:

 1. dokonać wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,
 2. zweryfikować poprawność podanych danych, wybrać sposób dostawy i dokonania płatności,
 3. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
 4. W przypadku chwilowego braku Towaru bądź wyczerpania zapasu danego Produktu Klient informowany jest przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 5. Faktura wysyłana jest pod adres mailowy według danych adresowych podanych przez Klienta w chwili rejestrowania się na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedaż Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym następuje na zasadach określonych w dziale VII Regulaminu.

 

V. Sprzedaż hurtowa drukowanych książek.

Sprzedaż hurtowa książek drukowanych prowadzona jest w witrynie niedajsieumrzec.pl – wyłącznie dla firm.  Prezentowane tytuły sprzedawane są w pakietach po 10 egz.  – cena podana przy każdym z pakietów obejmuje 10 egz. oferowanego tytułu.

Rabat w wysokości 20% naliczany jest automatycznie, podczas składania zamówienia.

Złożone i opłacone zamówienie realizowane jest w ciągu 2 dni roboczych i wysyłane za pomocą firmy kurierskiej In Post. Hurtowe zamówienia objęte są dostawą darmową.

Jakie placówki mogą skorzystać z programu i zamówić książki z hurtowni?

Księgarnie, szkoły, uczelnie wyższe, urzędy, instytucje kultury, biblioteki, prywatni przedsiębiorcy.

Hurtownicy prowadzący sprzedaż detaliczną zobowiązują się do sprzedaży zakupionych książek po cenie nigdy nie niższej od ceny widocznej na tylnej okładce książki. Wyższa cena jest dopuszczalna.

 

VI. Cena

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
 2. podawane są w złotych polskich,
 3. zawierają podatek VAT,
 4. nie zawierają kosztów dostawy.

 

VII. Sposoby płatności i dostawy

 1. Realizacja zamówień i dostawa Towarów odbywają się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Zamówione Towary na terytorium Polski doręczane są za pośrednictwem:
 3. firmy kurierskiej In Post:
  1. od 1 października 2020 r. przesyłka jest darmowa aż do odwołania.
 4. Przelew bankowy na rachunek: 38 1140 2004 0000 3602 8028 2922 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu pełnej wpłaty na konto Sprzedawcy.
 5. Płatność za pobraniem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u listonosza lub kuriera.
 6. Kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia dokonania poprawnej płatności.
 7. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

VIII.       Sprzedaż Treści Cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych

 1. Sklep oferuje sprzedaż Treści Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym takich jak audiobooki, e-booki oraz nagrania audio.
 2. Klient może nabyć Plik poprzez złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty w sposób określony w ust. 5 niniejszego działu.
 3. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty Klient będzie zobowiązany w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 4. Klient może zapłacić za zamówiony Plik kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Serwisu płatności internetowych Tpay.
 5. Zamówiony Plik udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie zamówienia może wyrazić zgodę na wcześniejsze udostępnienie Pliku. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedaż Pliku umożliwia Klientowi korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych praw własności intelektualnej zawartych w danym Pliku. Zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymagają zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 7. Klient ma nieograniczony dostęp do plików multimedialnych przez 14 dni. Po tym okresie dostęp będzie niemożliwy.

 

IX. Reklamacje

 1. Prawo reklamacji zakupionego towaru łączy się z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Odpowiedzialność ta uregulowana jest w Kodeksie cywilnym zarówno w odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych przez księgarzy z konsumentami, jak i z innymi podmiotami.
 2. Sklep jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad fizycznych i prawnych. Jeśli zakupiony Towar ma wady, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4).
 4. W ramach reklamacji Klient może:
 5. zażądać obniżenia ceny,
 6. odstąpić od umowy,
 7. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 8. zażądać usunięcia wady.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 10. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki.
 11. Prawo reklamacji i odstąpienia nie służy konsumentowi w odniesieniu do nagrań dźwiękowych i plików elektronicznych.

 

X. Dane osobowe

W trakcie zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji składanych zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

XI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od 1. 10. 2020 roku. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.niedajsieumrzec.pl.